Organizace STUD

Čl. 1 Obecná ustanovení

 

Soutěž o titul Gay Man České republiky (dále jen „soutěž“) se koná každoročně. Skládá se z předkola a finále. Finále soutěže probíhá vždy koncem června na počest Dne gay hrdosti, předkolo nejvýše týden před finále.

Čl. 2 Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je Sdružení organizací homosexuálních občanů v České republice (dále jen „pořadatel“). Organizaci pověřenou zajištěním průběhu soutěže (dále jen „organizátora“) vybírá z řad svých členů a schvaluje Parlament SOHO v ČR na svém zasedání nejpozději do konce září předcházejícího roku.

Organizátor soutěže je pověřen zajištěním prostorů pro předkolo a finále, sestavením soutěžních disciplín a programu, zajištěním ubytování pro soutěžící a hosty a dalších náležitostí souvisejících s organizací soutěže. Organizátor zodpovídá za průběh soutěže pořadateli. Na žádost organizátora se mohou na zajištění soutěže účastnit i jiné členské organizace SOHO v ČR, členové prezidia SOHO v ČR a další subjekty.

Organizátor společně s pořadatelem opatřuje sponzorské zajištění a propagaci soutěže. O všech podstatných krocích či problémech je povinen neprodleně informovat pořadatele.

Čl. 3 Podmínky účasti

Soutěže se smí účastnit pouze občan České republiky, který do 15.6. v roce konání soutěže dovrší 18 let a je gay (dále též „soutěžící“). Soutěže se nesmí účastnit osoba, která již jednou v soutěži získala jednu z hlavních cen (tj. cenu za první, druhé a třetí místo a cenu diváků).

Osoba se stává účastníkem soutěže na základě písemné přihlášky doručené organizátoru soutěže nejpozději v termínu vyhlášeném organizátorem, zpravidla do 31. května příslušného roku. Přílohou přihlášky jsou 2 portrétní fotografie účastníka pro archiv soutěžících, který je uložen 1x u organizátora soutěže a 1x u pořadatele soutěže.

Je-li do vyhlášeného termínu do soutěže přihlášeno méně než 10 soutěžících, umožní organizátor přihlášení do soutěže v průběhu prezence soutěžících, jejíž termín stanoví organizátor.

Čl. 4 Regionální kola a jiné obdobné soutěže

Právo pořádat regionální či obdobná kola soutěže mají členské organizace pořadatele. Právo pořádat jakékoli soutěže obdobného charakteru má jakýkoliv jiný subjekt. Účast v takovýchto kolech soutěže ani v jiných soutěžích neopravňuje k účasti v předkole a finále soutěže. Všichni účastníci soutěže musí být přihlášení dle Čl. 3 těchto Stanov soutěže.

Čl. 5 Řádné předkolo soutěže

Řádné předkolo soutěže proběhne vždy nejvýše jeden týden před finále soutěže.

Organizátor soutěže sestaví porotu předkola, která musí mít nejméně 5, vždy však lichý počet členů. Nadpoloviční většina členů poroty předkola nesmí být členy poroty finále soutěže. Předsedou poroty předkola je předseda poroty finále nebo jím pověřená osoba.

Porota v předkole neurčuje pořadí účastníků soutěže, ale pouze nejvýše 10 soutěžících, kteří postoupí do finále soutěže. Hlasy všech členů poroty jsou rovnocenné. Postup do finále se určí na základě součtu hlasů od všech členů poroty. V případě rovnosti počtu hlasů u postupujících s nejnižším počtem hlasů rozhoduje mezi těmito soutěžícími opět celá porota.

Čl. 6 Finále

Finále soutěže probíhá vždy koncem června. Je v něm udělována cena za první místo společně s titulem Gay Man ČR, ceny za druhé a třetí místo a cena diváků. Organizátor soutěže má právo udělovat také další ceny dle vlastního uvážení.

Organizátor pověří porotu finále, která musí mít nejméně 7, vždy však lichý počet členů. Předsedou poroty je vždy prezident SOHO v ČR nebo osoba pověřená prezidiem SOHO v ČR. Porota finále určuje soutěžícího na prvním, druhém a třetím místě, další pořadí se nevyhlašuje. Hlasování ve všech disciplínách je veřejné a hlasy všech členů poroty jsou rovnocenné.

-gt-