STUD, z.s.

STUD, z.s. (Původně STUD Brno) vznikl v roce 1996 jako nezávislá nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), jejímž posláním je působit ve prospěch gay, lesbické, bisexuální a transgender minority a usilovat o její plné právní i faktické zrovnoprávnění s ostatními členy společnosti.

STUD, z.s., IČ 64330346, je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka L 5643.

Bankovní účet spolků pro zasílání darů vedený u Československé obchodní banky: 153432736/0300

Spolek sdružuje lidi s homosexuální a bisexuální orientací, ale také heterosexuální příznivce. Mimo to udílí čestné členství osobám, které se zasloužily o rozvoj organizace. Aktivity spolku řídí správní rada a na jeho činnosti se podílí i desítky dalších dobrovolníků.

Spolek se primárně orientuje na práci s mládeží, aby usnadnil proces vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, a tak preventivě zmenšil riziko rozvinutí sociálně patologických jevů jako je například sebevražda, drogová závislost nebo alkoholismus u mladých lidí.

Hlavní činností spolku je zejména

 • hájení práv a zájmů LGBT osob,
 • napomáhání LGBT osobám při hledání a rozvoji jejich vlastní identity,
 • usilování o zvýšení informovanosti veřejnosti o LGBT minoritě,
 • pořádání kulturních a společenských akcí prezentujících LGBT minoritu a kulturu,
 • umožňování snazšího navázání kontaktů mezi jednotlivci této minority,
 • působení na poli výchovy této minority v oblasti partnerského soužití,
 • aktivní účast na činnostech spojených s prevencí infekce HIV a jinými pohlavně přenosnými chorobami,
 • vykonávání dalších činností směřujících k naplnění jeho účelu.

Spolek je členem následujících organizací

 • Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD),
 • Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
 • Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNOJMK).

Od svého založení byl členem Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR (SOHO) až do zániku této organizace v roce 2000. V roce 2004 se stal zakládajícím členem, dnes již rovněž neexistující, Gay a lesbické ligy (GLL). Při jednotlivých aktivitách STUD dlouhodobě spolupracuje s řadou gay a lesbických sdružení, genderově orientovaných organizací i s jinými neziskovými organizacemi.

Více